Türkiye'nin Her Yerine Kargo Bedava

Türkiye'nin Her Yerine Kargo Bedava

Kişisel Verilerin Korunması

1. Bilgilendirme Metni’nin Amacı ve İstek Parçam'ın Veri Sorumlusu Konumu:

Atisoft Mobil Teknolojileri – Ahmet Toraman müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup işbu Bilgilendirme ve Onay Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin İstek Parçam tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık onaylarının temini hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler İstek Parçam tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İstek Parçam tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İstek Parçam’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması, İstek Parçam’ın ve İstek Parçam ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile İstek Parçam’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. İstek Parçam tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere istekparcam.com.tr adresinde yer alan İstek Parçam Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3. Müşterilerin Açık Onayı Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için İstek Parçam tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık onayının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve İstek Parçam’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, pazar araştırmaları, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve uygulanması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve uygulanması amaçlarıyla dahil olmak üzere İstek Parçam’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması, İstek Parçam’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Bilgilendirme ve Onay Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, İstek Parçam tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İstek Parçam tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İstek Parçam’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması, İstek Parçam’ın ve İstek Parçam ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile İstek Parçam’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde İstek Parçam Şirketi, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedeni:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Bilgilendirme ve Onay Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya ortadan kaldırılmasını isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi yoluyla kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından istekparcam.com.tr adresinde yer alan İstek Parçam Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. İstek Parçam, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İstek Parçam’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik Politikası

Atisoft Mobil Teknolojileri – Ahmet Toraman (istekparcam.com.tr) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için büyük bir özenle çalışmaktayız. Bu doğrultuda işbu İstek Parçam Gizlilik Politikası("Politika"), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile tamam uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. istekparcam.com.tr çerez politikası İşbu Politikanın ayrılmaz parçasıdır.

Şirketimiz, müşterilere/üyeler ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup veri sorumlusu olarak Atisoft Mobil Teknolojileri – Ahmet Toraman’ın iletişim bilgileri şu şekildedir :

Adresi: Uğur Mumcu Mahallesi, Güven Başarı Sitesi 15492 Ada No: 29 Yenimahalle/Ankara

Web sitesi: istekparcam.com.tr

Telefon numarası: 90 546 975 4304

Kişisel Verilerin Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, araç bilgileri, işlem güvenliği, pazarlama verileri), istekparcam.com.tr internet sitemizi kullanmanız, internet sitemize üye olmanız ve üye olarak alışveriş yapmanız durumunda otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz internet sitemize üyelik kaydı oluştururken ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ticari ileti onayı vermeniz durumunda açık rızanız kapsamında işlenmekte, üye olarak sipariş verdiğiniz ürünlerin tarafınıza teslimi ve fatura düzenlenmesi için kimlik ve adres bilgileriniz sözleşmeden doğan edimlerin ifası ile hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması, buna ilişkin kayıtların tutulması, İstek Parçam tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak ve yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İstek Parçam’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, istekparcam.com.tr üzerinden sipariş verilen ürünlerin teslimi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca onay vermeniz durumunda müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verileriniz yurtiçi ve yurtdışında bulunan, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişin Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler:

İstek Parçam, mevzuat değişiklikleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınların ve kararlarını yakından takip ederek Gizlilik Politikası’nda gerekli güncellemeleri yapmaktadır. Erişmekte olduğunuz Politika yürürlükteki güncel politikadır.

Çerez Politikası:

Atisoft Mobil Teknolojileri – Ahmet Toraman(İstek Parçam) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, istekparcam.com.tr ("Site") ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte "Platform" olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası istekparcam.com.tr Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

İstek Parçam, bu Çerez Politikası’nı Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. İstek Parçam tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için istekparcam.com.tr Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: -Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, İstek Parçam tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini İstek Parçam ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

-Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. -Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: -Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, İstek Parçam üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. -Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. -Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması. -Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

İstek Parçam, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir.

Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

-Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız. -Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. -Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. -Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.